НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
Персонализирана Информационна Система - ПИС
 
     
 

ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ

      Право на достъп до Персонализираната информационна система (ПИС) на НЗОК, чрез уникален код за достъп (УКД), имат само задължително здравноосигурени лица по смисъла на Закона за здравното осигуряване, включително в случаите, когато техните здравноосигурени права са прекъснати.

      Персонализираната информационна система на НЗОК съдържа информация за ползваната от всяко задължително здравноосигурено лице медицинска и дентална помощ, която е отчетена в НЗОК. Уникалният код за достъп дава възможност за достъп до тази информационна система.

      Предоставянето на тази информация не представлява електронна услуга по смисъла на Закона за електронното управление. Получената информация може да служи само за лично ползване на притежателя на УКД.

      Удостоверение за получаване на УКД се издава от всяка РЗОК на лица, които са подали заявление за издаване (по образец).

      Уникалният код за достъп се издава за определено ЕГН, личен номер на чужденец (ЛНЧ) или служебен номер от регистъра на НАП – за лица без ЕГН или ЛНЧ, осигуряващи се в България. В случай на промяна на тези идентификатори се издава нов код.

      Същият УКД служи за достъп и до личните данни на лицата, за които притежателят на УКД е направил избор на личен лекар – деца до 18-годишна възраст, лица на които е настойник или попечител и други случаи, при които е допустимо да се прави служебен избор на личен лекар.

      След навършване на 18-годишна възраст, на децата се предоставя личен УКД, като достъпът на родителите до техните лични данни в ПИС се прекратява.

      Уникалният код за достъп е личен, поради което заявленията за неговото издаване могат да се подават само лично – в РЗОК срещу представяне на документ за самоличност. Не се приемат заявления, подадени от пълномощник, както и заявления подадени по пощата.

      Получаването на УКД се извършва в РЗОК, в която е подадено заявлението за издаване, срещу разписка (по образец). Уникалният код за достъп се получава на хартиен носител в запечатан плик лично от заявителя.

      С оглед защита на информацията, представляваща лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, подаването на заявление за издаване на УКД и получаването на същия не могат да се извършват чрез пълномощник.

      Персонализираната иформационна система на НЗОК предоставя възможност за деактивиране на кода при компрометиране или по заявление на ЗЗОЛ.

      Процедурата за издаване на УКД се утвърждава от управителя на НЗОК и се публикува на интернет страницата на институцията.

      Предоставената информация е предназначена само и изрично за здравноосигурените лица. Уникаленият код за достъп е личен и не следва при никакви обстоятелства да се предоставя на когото и да било и НЗОК не носи отговорност, ако притежателят му го предоставя на други лица.

          Не се разрешава използването и извличането на информация от системата под каквато и да е друга форма, освен директно от нея. Изрично се забранява:
  • Извличането от системата на информация по програмен път, чрез допълнителен софтуер и включването на тази информация във външен софтуер;
  • Извличането на информация от система с цел нейното използване от трети лица за каквито и да било цели;
  • НЗОК не носи отговорност в случаите, че информацията се използва не по предназначение.

      Националната здравноосигурителна каса запазва правото да прави промени в тази система и предоставяната информация по всяко време и без предварително предизвестие.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

      Тази система цели да осигури лесен достъп на задължително здравноосигурените лица до справочна информация за тяхното здравно пациентско досие, предоставяне на възможност за онлайн избор на личен лекар и ежедневно отчитане на извършената медицинска дейност от договорните партньори на НЗОК. Въпреки, че желаем да осигурим пълнота и актуалност на данните, е възможно предоставената информация да не бъде изчерпателна, точна, обстойна, напълно безгрешна или актуална по зависещи или независещи от НЗОК причини. Тази информация е предназначена само за справочни цели и не представлява официален документ.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ДОСТЪПА

      Тази информационна система е предназначена за ползване от здравноосигурени лица и не бива да се използва за каквито и да е други цели. С цел запазване конфиденциалността на обменяната информация, връзката между сървъра и браузъра на клиента е криптирана, чрез използването на SSL. Взети са всички мерки в съответствие със Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) за осигуряване защита на личната информация.

      В случай на установени опити за непозволено извличане на информация, атаки към системата и други непозволени действия, НЗОК може да забрани достъпа до системата временно или за постоянно.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

      Ако имате въпроси относно Вашия „уникален код за достъп”, моля обръщайте се към Районните здравноосигурителни каси по адреси.

      За общи въпроси, коментари, забележки, оплаквания или препоръки, моля ползвайте информацията за контакти, публикувана на адрес http://www.nhif.bg.